MUDr. Jozef Gabrhel - súkromná ordinácia liečebnej rehabilitácie a akupunktúry


Prejdi na obsah

Neurologicke manifestacie

Odborné práce

Neurologické manifestácie pri vybraných reumatických chorobách.
Gabrhel J., Popracová Z., Tauchmannová H.

27.-28. 5. 2006, Trenčianske Teplice


Neurologické prejavy sa vreumatických chorôb vyskytujú dosť často. Zriedkakedy sú primárne, väčšinou sa vyvíjajú postupne avochorenia.

Reumatoidna artritída.
RA postihuje asi 1% populácie. Ochorenie spôsobuje výraznú morbiditu,žuje dobu života približne o 10 rokov a asi 50% pacientov sa do 20 rokov stane invalidnými.
Popri kardiopulmonálnych aálnych komplikáciách sú časté aj neurologické poruchy, ktoré vznikajú na multifaktorovom podklade. Periférne nervy bývajú postihnuté segmentálnou demyelinizáciou, ďalej tlakom, alebo ischémiou vôsledku vaskulitídy. K postihnutiu CNS može dôjsť kompresiou durálnymi nodulami, reumatoidnou pachymeningitídou, vaskulitídou aálnou subluxáciou.
Klinické prejavy
kompresívnej periférnej neuropátie sú častým prejavom reumatoidnej artritídy. Vyskytujú sa na rôznych miestach aľa lokality sa včnej oblasti prejavujú neuropatickou bolesťou. Najčastejšie sú to úžinové syndrómy vkarpálneho alebo tarzálneho tunela.
Partikulárne postihuje reumatiodný zápal aj krčnú chrbticu , jej kĺbiky,átke ligamentá aá stavcov, čo zapríčiňuje rôzne typy subluxácií sdlhodobej myelopátie, ale aj akútne neurologické príznaky. Klinicky sa poruchy prejavia ako dyzestézie alebo ézie na HK. Najzávažnejším postihnutím je atlanto-axiálna alebo subokcipitálna subluxácia. Vprípade môže dôjsť kácii axis v dôsledku úry lig.transversum atlantis, jeho vniknutím do miechy,čo môžeôsobiť náhlu smrť pacienta. V druhom dochádza ku kompresii a. vertebralis anterior sáslednou ischemizáciou vcievneho zásobenia (aj mozgového kmeňa).
Reumatoidný zápal vencefalitídy sárnou aárnou perivaskulárnou infiltráciou môže vyvolať prudko sa rozvíjajúce kvantitatívne iívne poruchy vedomia, epileptické záchvaty a príznaky encefalopátie.
Reumatoidné zmeny na diskoch voblasti môžu spôsobiť aj akútny syndróm kauda aeqina. Ak reumatoidný zápal postihne temporomandibulárny kĺb, môže spôsobiť paroxysmálnu retroaurikulárnu bolesť.
Ankylozujúca spondylartritída je druhým závažným reumatickým ochorením, uého väčšina neuropatií vzniká ako následok zmien na axiálnom skelete. Na počiatku ochorenia bývajú ťažkosti typu radikulitídy, učilých stavov ankylozujúceho procesu dochádza niekedy k útlakovej radikulopátii . Táto býva obzvlášť bolestivá válnej aoblasti. Tu môže zapríčiniť syndróm kauda equina, ktorého podkladom je pravdepodobne lokálna arachnoitída.
Víkovej časti sa neuropatické postihnutie niekedy manifestuje ako pocit svierajúcej obruče, čo je prejavom útlaku interkostálnych nervov.
Systémové choroby spojiva
sú často sprevádzané neurologickými prejavmi. Postihnutie CNS patrí kákladným diagnostickým kritériam SLE. Kálnym difúznym prejavom patria poruchy vedomia aé záchvaty, ktoré sa môžu vyskytnúť samostatne, alebo vo vzťahu útnej ischemickej alebo hemoragickej mozgovej príhode. Ide oé tonicko-klonické kŕče, ktoré môžu vyústiť do status epilepticus.
Postihnutie periférnej nervovej sústavy zahŕňa senzorickú polyneuropatiu, mononeuritídu, syndrom Guillaine- Barré, ataxiu aAbnormálne choreatické pohyby bývajú niekedy prvým príznakom SLE.
Nezriedkavým príznakom býva aj cefalea, ktorú však treba diferenciálne diagnosticky odlíšiť ako možného príznaku iného ochorenia.
Systémová skleróza
Pri porovnaní s sú nervové prejavy uzriedkavé. Uäčšiny pacientov možno zistiť parézy a svalové atrofie. Kraniálne nervové prejavy sa manifestujú ako neuralgia n. trigemini, ktorá býva niekedy obojstranná a všetky vetvy. Spoločný výskyt Raynaudovho fenoménu a n. trigemini upozorňuje na možnosť diagnózy SS..
Postihnutie CNS sa môže prejaviť zmätenosťou aaj epileptickými záchvatmi.
Kám sívne náhlym začiatkom aýchlym ústupom
je možné zaradiť aj tranzitórne mozgové príhody.

Degeneratívne ochorenia kĺbov ako koxartróza aóza nemávajú často neurologické prejavy, zmeny sa okrem klbu odohrávajú na periartikulárnych štruktúrach.
Výnimku predstavuje neuropatická atropatia -tzv. Charcotov kĺb. Jedná sa progredujúcu degeneratívnu zmenu klbu sým klinickým aobrazon, ktoré vznikajú ako následok senzorickej trofickej neuropatie asi utabes dorsalis. Nápadná je diskrepancia medzi výrazným objektívnym nálezom aálnymi subjektívnymi ťažkosťami pacienta.
Veľká skupina bakteriálnych aých ochorení, ktoré označujeme ako reaktívne artritídy má vobraze obligatórne neurologické zmeny typu neuralgií aí.
Prehľad je uvedený vľke.
Akútne streptokokové ochorenie - reumatická horúčka je vúčasnosti na ústupe vďaka antibiotickej liečbe aým je aj menej častý výskyt chorey minor, čo je jedno zých kritérií pre diagnózu reumatickej horúčky. Choreatické pohyby sa manifestujú ako abnormálne, mimovôľové, neúčelné pohyby, ktoré majú krátke trvanie ačajne sú lokalizované na DK. Chorea môže byť bilateralna alebo unilaterálna. Klinické príznaky trvajú od 1 do 22 týždňov. Ochorenie je do veľkej miery reverzibilné. Len zriedkakedy môžu atetotické pohyby pretrvávať mesiaci či roky. Vých prípadoch treba pátrať po iných ochoreniach ako Huntingtonova aWilsonova choroba, aMayomayo Laboratórne atechniky pomáhajú rozlíšeniu týchto ochorení od chorea minor pri ktorej
sú tieto nálezy voväčšine negatívne.
Početné neurologické príznaky sú charakteristickým sprievodným znakom aj lymskej borelioze. Toto multisystémové
zápalové ochorenie je vyvolané spirochétami patriacimi do rodu
borelia burgdorferi . Ide oózu prenesenú na človeka spravidla po prisatí klešťa. Ochorenie má 3 štádiá, za 1. štádium včasnej lokalizovanej infekcie ( erytema migrans), 2. štádium včasnej disseminovanej infekcie kedy sa manifestujú najmä kardiálne prejavy a neurologické príznaky ako memingitída, kraniálne neuritídy aneuropatie. Vštádiu neskorej infekcie sú prítomné artritídy aôzne typy neurologického postihnutia ako je encefalopatia, axonálna polyneuropatia aída.

Neurologické prejavy sa však môžu prejaviť až po rokoch až desaťročiach kedy sa už na pôvodné vyvolávajúce ochorenie dávno zabudlo. Prevenciou týchto prejavov je zachytenie včasného štádia, mikrobiologické vyšetrenie aá antibiotická liečba.

Úvod | Prof. životopis | Thermovízia | NOVINKA | Masterpuls | Telocvicna | Sonomuskulo | Poradna | Odborné práce | Kontakt | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu