MUDr. Jozef Gabrhel - súkromná ordinácia liečebnej rehabilitácie a akupunktúry


Prejdi na obsah

Skola chrbta

Odborné práce

ŠKOLA CHRBTA – JEJ VÝZNAM A

J. Gabrhel, H. Tauchmannová, Z. Popracová


Bolesti chrbta sa častosťou svojho výskytu stávajú závažným zdravotným aým problémom najmä vo vyspelých krajinách. Dnes prakticky každý človek prežil aspoň raz vživote malú alebo väčšiu epizódu bolestí vpričom frekvencia iávažnosť týchto ťažkostí sa ušnej populácie stále zväčšuje. Zväčšuje sa nielen počet chorých, ale ičet dní pracovnej neschopnosti aáklady na liečbu.
Príčinu tohto nepriaznivého stavu musíme hľadať medzi iným izmene životných aých podmienok človeka najmä vých desaťročiach.
Civilizácia nám doniesla fantastické výdobytky – televíziu, internet, mobilné telefóny aČlovek na to, aby sa spojil sým svetom nepotrebuje výjsť znepotrebuje sa ani pohnúť zo stoličky asa dozvie najnovšie správy zého sveta. Môže tráviť pred obrazovkou celé hodiny pri práci alebo pri zábave, môže sledovať najnovšie poznatky zo svojho odboru. Občas len trocha zmení polohu, možno sa trocha pretiahne. Jeho pulz sa spomaluje, dych je plytší, zrak sa otupuje, trávenie sa zhoršuje, kĺby tuhnú, svaly sa skracujú, chrbtica sa rúti. Pohodlnosť víťazí.
Ak vľudia bežne vykonávali ťažkú fyzickú prácu sým energetickým výdajom anie, tak sa to nepriaznivo odzrkadľuje na viacerých ústrojoch tela, na ich činnosti aproti chorobám. Dochádza kám funkcie jednotlivých systémov: srdcovo-cievneho, zažívacieho, pohybového aOblasť chrbta, resp. chrbtice sa stáva taktiež miestom pôvodu celého radu porúch, ťažkostí aôb – od prechodných svalových spasmov, rôznych typov „úsadov“ aád až po ťažké poškodenia medzistavcovej platničky.
Príčiny vzniku bolestí vsú mnohopočetné. Najbežnejšie vznikajú tzv. funkčné poruchy po náhlom, nešikovnom pohybe pri práci alebo pri športe, pri preťažení určitého úseku chrbtice, pri dvíhaní alebo inom silovom pohybe, následkom prechladenia, alebo dlhodobého zotrvávania vávnej polohe ale často ibez príčiny.
Bolesti chrbta môžu vzniknúť vždom veku, ale častejšie vaUších osôb vznikajú zväčša na podklade degeneratívnych zmien medzistavcovej platničky, alebo malých kĺbikov chrbtice. Vo veku nad 50 rokov je rentgenový nález chrbtice bez degeneratívnych zmien skôr vzácnosťou. Aj psychický stres, ktorý je sprevádzaný svalovými spazmami môže byť príčinou bolestivých prejavov vchrbta.
Pri poškodení platničky vchrbtici hrajú úlohu aj dedičné faktory.
Včbe bolestí chrbta sa využíva súspechom iúspechom široká paleta rôznych terapeutických prostriedkov, počnúc medikamentóznou liečbou, rehabilitáciou aálnou liečbou ačiac chirurgickou liečbou
Úsilie účinne liečiť ažovať bolestivé stavy chrbta uviedlo do života systém, ktorý nazývame „škola chrbta“. Jedná sa oálny prístup kšeniu problému, ktorý sa koncom 60 rokov minulého storočia objavil vaŠvédsku. Tento systém čoskoro získal obľubu uárov, pacientov aširokej verejnosti. Predstavuje spojenie výchovy apacienta spolu súčanou cielenou zostavou pohybovej liečby.
Účelom odporúčanej pohybovej liečby je zníženie bolesti, posilnenie slabých svalov, udržanie pružnosti chrbtice, nácvik relaxačných techník, zlepšenie celkového držania tela ašenie kondície sľom, aby sa predišlo preťaženiu, či úrazu chrbtice.
V„škole chrbta“ vámci výchovy, získa pacient základné anatomické znalosti oafunkcii, oách bolestivých stavov chrbta, ožnostiach úpravy stoja, výcvik správneho vykonávania denných činností ažovaní správnej životosprávy. Patrí sem aj ponaučenie oýbere aúprave vhodného lôžka, oúprave výšky stoličky pri pracovnom stole, vyhýbaní sa neprávnym pohybovým návykom, napr. pri dvíhaní aí ťažkých predmetov. Ďalej pri domácich prácach / príprava jedál, umývanie riadu, žehlenie, vysávanie /, pri opatere dieťaťa ajazde autom.
Vytvorilo sa niekoľko škôl chrbta, zých sú najznámejšie tieto.
Švédska škola pre chrbát.
Švédska škola chrbta je zostavená ako všeobecný informačný program pre pacientov sútnymi iými bolesťami, ktorí môžu poznatky ovyužiť na zaujatie aktívnejšej roly vo vlastných liečebných programoch. Táto škola zdôrazňuje irecidívy. Škola sa skladá zo štyroch 45-minútových lekcií aží počas dvoch týždňov. Vje osem pacientov ačuje ich fyzioterapeut. Na prvej hodine sa využívajú audiovizuálne materiály na odovzdanie informácií oógii, anatómii, fungovaní chrbtice pri plnení rôznych funkcií, modalitách liečby aých polohách. Následné hodiny sa zaoberajú napätím aťažením chrbtice pri zlom držaní tela, pracovnými činnosťami, spôsobmi zvládania fyzickej bolesti ašeobecnými metódami na zlepšenie fyzickej kondície aúpravy telesného stavu.
Kanadská škola pre chrbát.
Kanadská škola pre chrbát sa zameriava n liečbu chronickej bolesti chrbta válnej oblasti ažíva psychologické prístupy na povzbudenie pacientov prevziať zodpovednosť zaé zdravie. Tím lektorov Kanadskej školy sa skladá zéda, fyzioterapeuta, psychiatra aóga, ktorí štyri týždne za sebou prednášajú 20 pacientom vámci 90 minútových lekcií. Učivo úvodných dvoch týždňov sa podobá na to, čo sa preberá vo Švédskej škole. Vťom týždni psychiatri objasňujú emocionálne aspekty chronickej bolesti aľňujú vzájomné prepojenie úzkosti, napätia svalov aNa poslednej hodine sa vyučujú metódy fyzikálnej terapie, týkajúce sa relaxácie ašenia svalovej sily
Kalifornská škola pre chrbát.
Kalifornská škola pre chrbát sa orientuje na pacientov sútnou bolesťou válnej oblasti chrbta. Vyučuje fyzioterapeut akonzultácie / konzílium / sa prizýva ortopedický chirurg. Lekcia trvá 90 minú aú ju 4 členné skupiny pacientov. Autori kalifornskej školy veria, že menší počet pacientov vpodporuje aktívnu participáciu aároveň umožňuje individuálny prístup pri konkrétnych mechanických problémoch. Základnou zložkou kalifornského programu je „prekážková dráha“, na ktorej sa prvý deň objektívnym spôsobom odmeria fyzická výkonnosť. Vlekcii pacienti dostanú základné poznatky oómii aógii chrbtice aácie oách, ktorým sa treba vyhnúť. Druhá lekcia je zameraná na tréning / nácvik / úloh obsiahnutých vážkovej dráhe, prehľad mechaniky tela adomáceho cvičenia. Počas tretej lekcie pacienti absolvujú opakovaný test na prekážkovej dráhe aúšajú si ich zácií, ktoré dostali počas kurzu. Po mesiaci sa na nasledujúcej lekcii pacienti zaoberajú individuálnymi problémami telesnej mechaniky.
Aj keď sa účinnosť školy chrbta sledovala vých štátoch výsledky nie sú porovnateľné ajednoznačné. Po počiatočnom nadšení sa dnes škola chrbta praktizuje na malom počte pracovísk aáva skôr vách dobrovoľných organizácií než profesionálnych inštitúcií. Pritom výsledky väčšiny štúdií poukazujú na dôležitosť školy chrbta ako zdroja informácií aácie pre postihnutých azásadnú potrebu cielenej pohybovej liečby, ktorá zlepšuje celkovú telesnú kondíciu, potrebnú pre normálnu funkciu chrbtice.
Kúčinnosti školy chrbta sa používajú dotazníkové systémy.
Pri uvedomení si participácie bolestí chrbta – akútnych alebo chronických – na krátkodobej apracovnej neschopnosti by bol vhodný väčší záujem zo strany zdravotníckych štruktúr aých poisťovní na angažovaní sa vtohto ochorenia.
Ale ako mnoho dobrých projektov aj škola chrbta býva pacientami zanedbávaná akonáhle bolesti aťažkosti pominú. Pritom základné opatrenia sú ľahko realizovateľné každým jednotlivcom.
Je všeobecne známe, že väčšina ľudí neobľubuje pravidelné cvičenie najmä ak sa jedná onezaujímavé cviky, ktorými satletická postava ani nezíska štíhly driek ale ktorými sa udržuje chrbtica tak pevná ako je potrebné apohyblivá ako je možné.
Najrozsiahlejšie štúdie hodnotiace úspešnosť školy chrbta boli doteraz štúdia sponzorovaná firmou Boeing aštúdia financovaná fínskou sociálnou poisťovňou.
Uzsa porovnávala účinnosť ŠCH aálnej starostlivosti uých lekárov. Výsledkom tejto štúdie bolo zníženie počtu dní pracovnej neschopnosti vktorá absolvovala ŠCH. Vo fínskej štúdii bol porovnávaní efekt individuálnej pohybovej liečby aškoly chrbta organizovanej včlenných skupinkách. Po21 dňoch dosahovali lepšie výsledky vsile apacienti zálnym prístupom. Po 6 mesačnom odstupe však na základe Oswestry dotazníka boli zistené lepšie dlhodobé výsledky uktorí absolvovali ŠCH v
Súčasný koncept medicíny sa vstoročí bude pomaly meniť vôsledku zvýšeného záujmu ľudí oé zdravie, ako aj vôsledku pokročilej technológie diagnostickej aívnej. Ťažisko sa presunie od terapie kazníženia chorobnosti kýšeniu výkonnosti.
/ Michael Crichton /.

Úvod | Prof. životopis | Thermovízia | NOVINKA | Masterpuls | Telocvicna | Sonomuskulo | Poradna | Odborné práce | Kontakt | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu