MUDr. Jozef Gabrhel - súkromná ordinácia liečebnej rehabilitácie a akupunktúry


Prejdi na obsah

Termografické vysetrenie laktov

Odborné práce

Termografické vyšetrenie bolestivých prejavov v oblasti lakťov.

J.Gabrhel, H. Tauchmannová
ÚVOD
Bolestivé prejavy v oblasti lakťa pochádzajú väčšinou z mäkkých tkanív v blízkosti lakťového kĺbu alebo sú podmienené postihnutím nervových štruktúr v tejto oblasti. Termografickým vyšetrením lakťa v štandardnej polohe /AP projekcia s lakťami uloženými na podložke, alebo opretými rukami o bok / bolo možné stanoviť typické termálne vzory nad lakťami v podobe malých hypertermných ložísk, ktoré majú od teplotného backgroundu výrazný termálny gradient / 1-3 st., Binder l984/ V axiálnej projekcii sa teplotný obraz radiálnej epikondylitídy výrazne odlišuje od zápalového ložiska, napr. pri artritíde, alebo po úraze. a preťažení / Mayr,1995/
Rozhodli sme sa preto vyšetriť lakte ako jednu z exponovaných oblastí pohybového aparátu u vrcholových športovcov, u fyzioterapeutiek a u skupiny
osôb s bolestivými prejavmi v oblasti niektorého z epikondylov.
SÚBOR OSOB A METÓDY VYŠETRENIA
Do štúdie bolo zaradených 109 osôb s bolesťami v oblasti lakťového kĺbu. 1. skupinu tvorilo 30 vzpieračov, ktorí sa nachádzali v plnom tréningu. Vekový priemer bol 22.6 roka /17-33/. Najkratšia doba vykonávania športu bola 3 roky, najdlhšia 15 rokov. Do druhej skupiny bolo zaradených 49 pacientov / l4 mužov a 35 žien/ vo veku od 49 do 60 rokov, u ktorých sa našli príznaky bolestivej entezopatie niektorého z epikondylov humeru. 3 skupinu tvorili fyzioterapeutky s dlhším trvaním zamestnania ako 5 rokov. Vekový priemer fyzioterapeutiek bol 40.1 roka / 26-50 r./.
K sledovaniu termálnej distribúcie v oblasti lakťov sa použil termovízny systém AGA 782 napojený na počítač BMC if 800. Vyšetrovanie sa dialo za predpísaných štandardných podmienok /aklimatizácia 30 min.,teplota miestnosti 20 st.C, stála vzdialenosť od kamery/. Radialna strana lakťa a predlaktia sa snímala pri polohe rúk opretých o boky , oblasť mediálnych epikondylov pri založení rúk do zátylia / 4 termozáznamy/. Pri podozrení na spoluúčasť chrbtice alebo ramenného kĺbu na bolestivých prejavoch v lakti sa vykonalo ďalšie vyšetrenie C úseku chrbtice a ramenného kĺbu.
Za suspektný nález sa považoval rozdiel teplôt oproti kontralaterálnej strane v oblasti lakťov 0,5-0,8 st. C, berúc do úvahy , že u dominantnej strany sú teploty v oblasti lakťa obligatórne zvýšené o 0,2-0,3 st.C. Za definitívne pozitívny nález sa považoval rozdiel väčší ako 1st.C.
K štatistickému vyhodnoteniu sa použil Studentov párový T-test
VÝSLEDKY
Z celkového počtu vzpieračov /30/ 18 uddávalo /60%/občasné mierne pobolievanie v oblasti epikondylov humeru, z toho 5 bilaterálne, bez akého koľvek klinického nálezu / lokálna citlivosť na tlak, bolesť vyvolaná rezistovaním dorzálnej flexie v zápästí, bolesť vyvolaná kladením odporu pri pronácii a supinácii predlaktia, test zdvíhania stoličky/. V tejto skupine sa takmer u polovičky našiel na termozázname v oblasti oboch epikondylov drobný teplotný pík bez gradientu typického pre zápalové ložisko. Zariadením na hodnotenie teplotného spotu sa zistilo, že tieto teplotné píky sú v priemere o 2 stC. vyššie od okolia. Nad svalovou masou predlaktí sa u vzpieračov zaznamenala difúzne monotónna hypertermia , v zásade odlišná od teplotného prevýšenia nad predlaktím fyzioterapeutiek, ktoré vykazovalo výrazné pozdĺžne hypertermné ložiská v strede predlaktí.
U vzpieračov sa našlo ďalej významné teplotné prevýšenie namerané nad predlaktiami v porovnaní s teplotami nameranými nad epikondylmi. / P 0,001/
Rovnomerná teplotná distribúcia nad obomi predlaktiami svedčíla o správne vedenom tréningu.
V skupine fyzioterapeutiek sa popri veťmi pestrých anamnestických údajoch
našlo charakteristické pozdĺžne hypertermné ložisko nad radiálnymi extenzormi bez teplotného nálezu nad epikondylmi humeru. Spomínaná hypertermia bola o 2st.C vyššia ako referenčné miesto v strede ramena.
V skupine pacientov s bolestivými prejavmi v oblasti lakťa sa našiel termografický nález zhodný s klinickým nálezom. Obraz akútnej entezopatie
v oblasti radiálneho epikondylu / 20 pac./ a mediálneho epikondylu /5 pac./
U 20 pacientov bola zhoda termozáznamu s klinickým obrazom len čiastočná
na hranici hodnôt svedčiacich pre stranovú asymetriu. Rozdiely sa našli pri porovnaní priemerných hodnôt nameraných nad pravým a ľavým radiálnym epikondylom, čo pravdepodobne spôsobila dominantnosť pravej strany.
DISKUSIA
Odpoveďou tela na poškodenie tkanív spôsobené tlakom, trením, opakovanou záťažou, krátkym silným preťažením a úrazom sú zápalové prejavy so všetkými klasickými znakmi. Bolesť a zápal často začínajú pozvoľne a ak sa varovné symptómy nespoznajú,alebo ignorujú je nebezpečenstvo vzniku bolestivého bludného kruhu. Sledovaním teplotných zmien v postihnutej oblasti a na kontralaterálnej strane sa dajú včas zachytiť počínajúce teplotné zmeny, čo má svoj význam najmä pri sledovaní exponovaných častí pohybového aparátu športovcov.
Zvolením neštandartnej polohy pri vyšetrení mediálneho epikondylu sa nám podarilo zachytiť typické teplotné prevýšenie v tejto oblasti, čo je odlišné od doterajších literárnych údajov.
Práca potvrdzuje úzky vzťah medzi bolestivými prejavmi v oblasti lakťa a termopatologickými nálezmi v tejto oblasti.

ZpäťPlayĎalší

Úvod | Prof. životopis | Thermovízia | NOVINKA | Masterpuls | Telocvicna | Sonomuskulo | Poradna | Odborné práce | Kontakt | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu